Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện cho khách hàng ngoài tố tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Văn phòng Luật sư Thuận Nam. Với kỹ năng chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm, các luật sư của chúng tôi sẽ là người thay mặt cho khách hàng để tham gia quá trình thỏa thuận, thương lượng, hòa giải, ký kết và thực hiện nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng Văn phòng luật sư Thuận Nam  tham gia gồm:

–  Tham gia với tư cách đại diện cho thương nhân để tiến hành đàm phán, thương lượng ký kết các giao dịch kinh doanh thương mại, các giao dịch liên quan với đối tác theo phạm vi ủy quyền;
–  Tham gia với vai trò là trung gian giúp các bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, lao động, kinh doanh thương mại trên cơ sở các bên cùng có lợi và bảo mật thông tin;
–  Luật sư đại diện khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại và hôn nhân;
–  Luật sư đại diện cho khách hàng làm việc đối với các cơ quan nhà nước, thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính;
–  Đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Tòa án, phán quyết Trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
–  Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu  của khách hàng.

Tin Liên Quan