Bất cập trong việc áp dụng điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Ngày 01/7/2016 vừa qua Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực pháp luật, trên thực tế khi áp dụng một số điều luật của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 còn có bất cập cụ thể như sau:

Tại khoản 5 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 quy định:
Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự:
……
5. Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án mà thời hạn giải quyết đã hết.

Tại khoản 1 Điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về các trường hợp Tạm đình chỉ vụ án dân sự:
1. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có một trong các căn cứ sau đây:
……
đ) Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án;

Như vậy:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 189 BLTTDS năm 2011 thì trong trường hợp: cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án mà thời hạn giải quyết đã hết. Nếu trong quá trình chuẩn bị xét xử Tòa án ra quyết định ủy thác hoặc đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cung cấp tài liệu, chứng cứ nhưng để giải quyết vụ án theo quy định tại các Điều 93, 94 BLTTDS (thời hạn để cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện yêu cầu là 15 ngày hoặc 30 ngày) nhưng đến khi hết thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại Điều 179 BLTTDS năm 2011 mà Tòa án vẫn chưa nhận được kết quả ủy thác hoặc tài liệu chứng cứ theo yêu cầu thì Tòa án sẽ ra quyết định Tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả, khi nào có kết quả Tòa án sẽ ra thông báo tiếp tục giải quyết vụ án.

Tại điểm đ khoản 1 Điều 214 BLTTDS năm 2015 được sửa đổi như sau: cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án. Như vậy so với quy định tại Điều khoản 5 Điều 189 BLTTDS năm 2011, quy định mới đã bỏ cụm từ “mà thời hạn giải quyết đã hết”.  Nếu trong quá trình chuẩn bị xét xử Tòa án ra quyết định ủy thác ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ để giải quyết vụ án theo quy định tại các Điều 105, 106 BLTTDS 2015, không cần phải chờ hết thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại Điều 203 BLTTDS 2015 Tòa án có thể ra quyết định Tạm đình chỉ giải quyết vụ án ngay.

Việc áp dụng Điều 214 BLTTDS năm 2015 trong những tháng vừa qua đã dẫn đến một bất cập, Tòa án căn cứ vào quy định mới đã ra quyết định Tạm đình chỉ vụ tràn lan. Theo số liệu thống kê, trung bình hàng năm Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh tiến hành kiểm sát giải quyết từ 5 đến 7 Quyết định Tạm đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án. Do áp dụng quy định của luật mới riêng trong tháng 9 năm 2016 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh đã kiểm sát giải quyết đối với 07 quyết định Tạm đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án. Chủ yếu các quyết định tạm đình chỉ đều có lý do chờ kết quả ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ. Do vụ án được tạm đình chỉ, khi có căn cứ phục hồi, Tòa án ra thông báo tiếp tục đưa vụ án ra giải quyết và thời hạn giải chuẩn bị xét xử theo quy định tại Điều 203 BLTTDS của vụ án đó sẽ được tính lại từ đầu. Việc làm trên đã dẫn đến việc kéo dài thời gian giải quyết một vụ án.

Tác giả bài viết: Vũ Thị Lệ

Nguồn tin: VKSND thị xã Chí Linh

Tin Liên Quan